Lungekreftstudier

Pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1(2)) og har

Ikke-småcellet lungekreft Småcellet lungekreft Pleuralt mesoteliom

Lungekreftstudier

Pasienten har

Metastaserende sykdom Kun en sentralt beliggende inoperabel svulst Andre situasjoner

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for Hilus-studien

"A phase-II study of SBRT in patients with centrally located tumours"

Studiedesign:
Ikke-randomisert studie som undersøker lokal tumor-kontroll hos pasienter med sentrale lungesvulster som mottar stereotaktisk strålebehandling; 8 fraksjoner à 7 Gy gitt over 2 uker.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Inoperabel lungekreft eller lungemetastase fra annen solid kreftform
 • En sentral tumor med diameter <5 cm, eller flere sentrale svulster med total-diameter <5 cm
 • Svulsten må ligge < 1 cm fra proksimalt bronkie-tre
 • Enten cytologisk/histologisk verifisert malign svulst, eller PET-positiv og progresjon mellom to CT-undersøkelser
 • Forventet levetid >3 mndr
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Gjennomvekst av hovedbronkus og/eller trakea
 • Kjemoterapi <3 uker før inklusjon
 • Overlapp med tidligere strålefelt
 • Hjernemetastaser

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screening for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien, med CT toraks/abdomen, spirometri, blodprøver, sykehistorie, fysisk undersøkelse samt livskvalitetsskjema. PET-undersøkelse er ønskelig før, og 12 og 24 mndr etter behandling.
Kontroller vil bli gjennomført ukentlig under strålebehandling, samt hver 3. mnd de første 2 år, deretter hver 6. mnd. CT toraks tas ved hver kontroll.

Kontakt

Lungekreftstudier

Trenger pasienten bestråling mot thorax?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for ThoRaT-studien

"Randomisert åpen studie som sammenligner effekten av tilleggsbehandling med erlotinib under thorakal bestråling og vedlikeholdsbehandling med erlotinib under og etter thorakal bestråling mot thorakal bestråling alene hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft"

Studiedesign:
Randomisert, åpen studie som sammenligner effekten av palliativ strålebehandling (3Gy x10) av lungetumor a) alene, eller b) sammen med erlotinib gitt i strålebehandlingsperioden, eller c) sammen med erlotinib både i strålebehandlingsperioden og deretter til progresjon.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert ikke-småcellet lungekreft.
 • Må kunne forstå og fylle ut livskvalitetsskjema.
 • Serum bilirubin < x2 øvre normalområde
 • ASAT og ALAT < x2 øvre normalområde (>5 x øvre normalområde ved levermetastaser)
 • Kreatinin < 5 øvre normalområde
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Behandlingstrengende hjernemetastaser
 • Tidligere strålebehandling mot toraks

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screening for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien, med CT toraks/abdomen, blodprøver, sykehistorie, fysisk undersøkelse samt livskvalitetsskjema. Noen pasienter vil i tillegg bli bedt om å gjennomføre en PET-undersøkelse før, under og like etter toraksbestråling.
Kontroller vil bli gjennomført ukentlig under strålebehandling, samt i uke 6, 12, 26 og 52 og vil innbefatte CT toraks/abdomen, blodprøver, fysisk undersøkelse samt livskvalitetsskjema. Noen pasienter vil også bli spurt om å ta en ekstra vevsprøve.
Pasienten må kunne forventes å kunne motta behandling i alle tre armer. Pasienter som ikke får vedlikeholdsbehandling kan følges med kontroller lokalt.

Kontakt

Lungekreftstudier

Vi har dessverre ingen studie for denne pasienten.

Se Nasjonalt handlingsprogram for råd om standard behandling eller ta kontakt med lungekreftenheten ved Oslo universitetssykehus. Pågående studier

Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten behandlingstrengende hjernemetastaser?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltakelse i RadEr-studien

"En randomisert, åpen, fase 2- studie for å vurdere effekt av erlotinib og helhjernebestråling versus helhjernebestråling alene hos pasienter med hjernemetastaser fra ikke-småcellet lungekreft."

Studiedesign:
Singel-senter, randomisert (1:1), åpen studie som sammenligner effekten av erlotinib 150 mg x1 sammen med helhjernebestråling (3Gy x10) versus helhjernebestråling alene ved hjernemetastaser fra NSCLC. Erlotinib er en EGFR-hemmer, og kan forsterke effekten av strålebehandling. Erlotinib gis fra dagen før første stråledag, til siste stråledag.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert lungekreft av ikke-småcellet type
 • Målbare hjernemetastaser sett på MR
 • Aktuell for helehjernebestråling, 3 Gy x10
 • Maksimum 4 uker fra diagnostisert hjernemetastase til start behandling
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere nevrokirurgi eller strålebehandling mot hjerne
 • Metastaser i >3 ekstrakraniale organsystemer
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screeningperiode for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, nevropsykologiske tester samt fysisk undersøkelse.

Under behandling det ukentlige kontroller med blodprøver. Deretter er det MR-kontroll og nevropsykologisk undersøkelse 8 og 20 uker etter oppstart behandling. Blodprøver og klinisk undersøkelse samt livskvalitetsvurdering etter fastsatt skjema inntil 52 uker etter oppstart.

Pasienten må kunne forventes å kunne motta behandling i begge armer, samt å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten kjent genforandring?

Ja, EGFR Ja, BRAF Ja, ALK Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan vurderes for deltakelse i PARP-studien

"En studie for å sammenligne behandling med veliparib eller placebo gitt sammen med cellegift (karboplatin/paklitaksel) hos tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk plateepitelkarsinom"

Studiedesign:
Multisenter, randomisert (1:1), dobbeltblind fase III-studie som sammenligner effekten av veliparib 120 mg x2 p.o. eller placebo x2 daglig daglig sammen med karboplatin og paklitaksel hos behandlingsnaive pasienter med avansert/metastatisk plateepitelkarsinom. Veliparib er en PARP-hemmer, og reduserer dermed DNA-reparasjon. Veliparib kan slik forsterke effekten av kjemoterapi. Veliparib/placebo gis fra to dager før første dag kjemoterapi, til 5 dager etter kur ved opptil 6 kjemo-sykluser.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert inkurabel NSCLC plateepitelkarsinom
 • Pasienter med tilbakefall etter tidligere operasjon er inkluderbare
 • Minst en målbar lesjon i henhold til RECIST 1.1
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Evt adjuvant kjemoterapi <12 mndr før randomisering
 • Strålebehandling < 2 uker før randomisering
 • Kjente hjernemetastaser
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screeningperiode for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, MR caput dersom mistanke om hjernemetastaser samt fysisk undersøkelse.

Under behandling vil det gjøres CT før 3. og 5. kur, og deretter hver 6. uke til ett år etter oppstart behandling, deretter hver 12. uke.

Denne studien går også ved sykehusene i Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Bodø i tillegg til ved Radiumhospitalet.
Pasienten må kunne forventes å kunne komme til studiestedet for behandling og kontroller.

Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten bare blitt behandlet med en linje EGFR-TKI?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten nylig operert, og har påvist EGFR-mutasjon?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for ADAURA-studien

"En fase-III dobbel-blind randomisert studie av AZD9291 versus placebo som adjuvant behandling for EGFR-positive opererte lungekreftpasienter"

Studien planlegges for oppstart i løpet av senhøsten 2015

Studiedesign:
Randomisert (1:1), dobbelblind studie som sammenligner effekten av AZD9291 (80 mg x1 p.o.) versus placebo hos pasienter med operert stadium Ib-IIIa adenokarsinom med påvist EGFR-mutasjon. Pasienten får behandling i inntil 3 år, eller til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. AZD9291 er en tredjegenerasjons EGFR-hemmer som har vist god effekt og lite bivirkninger, og kan potensielt redusere risikoen for sykdomstilbakefall etter operasjon.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert non-plateepitelkarsinom NSCLC i stadium Ib-IIIa med dokumentert aktiverende EGFR-mutasjon
 • Komplett reseksjon
 • Eventuell adjuvant standard kjemoterapi må være avsluttet
 • Randomisering må kunne gjøres innen 10 uker etter operasjon (uten kjemoterapi), eller innen 26 uker etter operasjon (ved kjemoterapi)
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Neoadjuvant kjemoterapi
 • Behov for postoperativ stråleterapi
 • Sublobar reseksjon
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Det må etter samtykke først gjøres en ny EGFR -analyse ved sentralt laboratorium. Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput (dersom ikke gjort preoperativt), urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, synsundersøkelse hos øyelege, samt fysisk undersøkelse. Behandlingsstart tidligst 4 uker etter operasjon, eller 2 uker etter siste adjuvante kjemoterapikur.
Under behandling er det kontroller etter 2 og 4 uker, deretter hver 12. uke i 3 år, deretter hver 24. uke. CT thorax etter 12 uker, detter hver 24. uke i inntil 5 år.
Pasienten må kunne forventes å kunne motta behandling i begge armer, samt å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for BRAF-studien

"En fase II-studie med den selektive BRAF kinase-hemmeren GSK2118436 (dabrafenib) ved avansert ikke-småcellet lungekreft med BRAF-mutasjon"

Studiedesign:
Multisenter, ikke-randomisert fase II-studie med dabrafenib hos BRAF-muterte NSCLC-pasienter. Dabrafenib blokkerer en signalvei til RAS-RAF-MEK-ERK og man vil undersøke om pasienter med BRAF-mutasjon responderer på behandling hvis signalveien blir blokkert. Primært endepunkt er totaloverlevelse, og behandling i form av en daglig tablett blir gitt til progresjon eller til uakseptable bivirkninger.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert lungekreft av ikke-småcellet type
 • Påvist V600E BRAF-mutasjon
 • Målbar sykdom etter Recist 1.1
 • Ingen øvre aldersgrense
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Ustabile hjernemetastaser
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screeningperiode for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, urin- og blodprøver, EKG og ekkokardiografi, samt utvidet fysisk undersøkelse.
Under behandling er det kontroller hver 3. uke. CT tas hver 6. uke.
Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for TREM-studien

"En fase II åpen singel-arm studie med AZD9291 for pasienter med lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft som har progrediert under EGFR-hemmende behandling"

Studiedesign:
Ikke-randomisert studie som undersøker effekten av AZD9291 (80 mg x1 evt 40 mg x1 p.o.) hos pasienter med EGFR-mutert stadium IIIb eller IV adenokarsinom og som har progrediert på EGFR-hemmer og eventuelt en eller flere linjer cellegift. Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. AZD9291 er en tredjegenerasjons EGFR-hemmer som har vist god effekt etter progresjon under behandling med tidligere EGFR-hemmer, spesielt med samtidig påvist T790M-mutasjon som forekommer hos ca 60% av de som mister effekten av førstelinjes EGFR-hemmer.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert lungekreft i stadium IIIb eller IV med dokumentert aktiverende EGFR-mutasjon
 • Progresjon etter minst en linje EGFR-hemmer
 • Tilgjengelig vev for ny tumorbiopsi
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Strålebehandling siste fire uker før randomisering
 • Symptomatiske hjernemetastaser (steroiddosering må ha vært stabil i minst 2 uker før behandlingsstart)
 • Kjent tidligere interstitiell lungesykdom
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, evt PET og MR caput, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse.
Under behandling er det kontroller etter 2 uker, deretter hver 8. uke til uke 48, deretter hver 12. uke. CT thorax hver 8. uke første 48 uker, deretter hver 12. uke.
Pasienten må kunne forventes å kunne motta behandling i begge armer, samt å komme til undersøkelser på studiested.

Kontakt

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten ubehandlet?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er sykdommen i stabil fase?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Er pasienten tidligere behandlet med docetaxel?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Har pasienten fått mer enn to linjer konvensjonell kjemoterapi?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Har pasienten plateepitelkarsinom?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for IDA-studien

Se www.nlcg.no/node/113
Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten begrenset sykdom (alt tumorvev kan inkluderes i ett torakalt strålefelt)?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for Thora-studien

Se www.nlcg.no/node/113
Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten progresjon etter førstelinjes kjemoterapi?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Har pasienten gjennomgått 4-6 kurer førstelinjes kjemoterapi med platinum og pemetrexed og oppnådd stabil sykdom eller objektiv respons?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for Verastem-studien

"En fase II randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, multisenterstudie av VS-6063 ved pleuralt mesoteliom"

Studiedesign:
Multisenter, randomisert (1:1), dobbeltblind studie som sammenligner effekten av defactinib 400 mg x2 p.o. eller placebo x2 daglig som vedlikeholdsbehandling ved ikke påvist progresjon etter minst 4 kurer platinum og pemetrexed, evt etterfulgt av pemetrexed monoterapi hos pasienter med malignt mesoteliom. Defactinib hemmer FAK (fokal adhesjons kinase), som er sentral i kreftutvikling og høyt uttrykt i mesoteliomceller. Preparatet kan slik forsinke utviklingen av mesoteliomet. Det er indikasjon på at nivået av Merlin-protein i vevet kan ha betydning for effekt, og dette skal derfor være analysert før oppstart, og brukt som stratifiseringsfaktor. Palliativ stråleterapi og drensbehandling er tillatt.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert pleuralt mesoteliom (enten sarkomatoid eller epiteloid)
 • Stabil sykdom eller respons etter minst fire kurer platinum/pemetrexed
 • Tilgjengelig vev for Merlin-testing (immunhistokjemi)
 • Evaluerbar sykdom etter modifisert RECIST 1.1-kriterier
 • Maksimum 6 uker fra siste cellegiftkur til start behandling
 • Ingen øvre aldersgrense
 • ECOG 0-2 (Karnofsky 70)

Eksklusjonskriterier:

 • Flere enn en linje med kjemoterapi
 • Påvist progresjon under pågående kjemoterapi
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling bli bedt om å samtykke i at tilgjengelig arkivert vev benyttes for Merlin-undersøkelse. Dette kan gjerne gjøres under pågående kjemoterapi. Man vil så gjennomgå en screeningperiode for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse.

Tablett-behandling starter innen 6 uker etter siste kur, og fortsetter til progresjon eller ikke-tolererbare bivirkninger. Under behandling det kontroller med CT hver 6. uke de første 25 uker, deretter hver 8. uke.

Pasienten må kunne forventes å kunne komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Dersom pasienten er ubehandlet bør han vurderes for 4-6 kurer platinum/pemetrexed, og kan deretter være aktuell for Verastemstudien

Kontakt

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for Aura3-studien

"En fase-III åpen randomisert studie av AZD9291 versus platinum-basert kjemoterapidublett for pasienter med lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft som har progrediert under EGFR-hemmende behandling og som har T790M-mutasjon"

Studiedesign:
Randomisert (2:1), åpen studie som sammenligner effekten av AZD9291 (80 mg x1 p.o.) versus inntil 6 kurer karboplatin/pemetrexed og evt pemetrexed vedlikehold hos pasienter med stadium IIIb eller IV adenokarsinom og som har progrediert etter en linje EGFR-hemmer. Pasienten får behandling til progresjon, uakseptable bivirkninger eller pasienten selv ønsker å avslutte. Ved progresjon i kjemoterapiarmen tilbys pasienter overkrysning til behandling med AZD9291. AZD9291 er en tredjegenerasjons EGFR-hemmer som har vist god effekt etter progresjon under behandling med tidligere EGFR-hemmer, og samtidig påvist T790M-mutasjon som forekommer hos ca 50% av de som mister effekten av førstelinjes EGFR-hemmer.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Verifisert adenokarsinom i stadium IIIb eller IV med dokumentert aktiverende EGFR-mutasjon
 • Tilgjengelig vev for ny tumorbiopsi
 • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
 • ECOG 0-1

Eksklusjonskriterier:

 • Tidligere systemisk kjemoterapi for stadium IIIb eller IV
 • Tidligere behandling med >1 linje EGFR-hemmer
 • Strålebehandling siste fire uker før randomisering
 • Behandlingskrevende hjernemetastaser (steroider må være seponert 4 uker før behandlingsstart)
 • Kjent tidligere interstitiell lungesykdom
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Det må etter samtykke først gjøres en EGFR/T790M-analyse av ny biopsi ved sentralt laboratorium. Dersom T790M-positivitet påvises kan pasienten forspørres om inklusjon i studien, og screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput, skjelettscintigrafi, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse.

Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten progrediert etter crizotinib-behandling?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for brigatinib-studien

"En randomisert, åpen, fase II-studie med brigatinib i to ulike doser hos ALK-positive stadium IIIB eller IV non-plateepitelkarsinom, ikke-småcellet lungekreft som har sykdomsprogresjon etter crizotinib-behandling"

Studiedesign:
Multisenter, randomisert (1:1), åpen studie som sammenligner effekten av to ulike dosenivåer av brigatinib p.o. 90 mg x1, eller 90 mg x1 i 7 dager deretter 180 mg x1 hos ALK-positive NSCLC-pasienter etter crizotinib. Brigatinib er en andre-generasjons ALK-hemmer, og har vist høye objektive responsrater i tidligere studier hos pasienter som har utviklet resistens mot crizotinib.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert lungekreft av ikke-småcellet type med ALK-positivitet påvist med immunhistokjemi og/eller FISH
 • Progresjon under behandling med crizotinib
 • Minst en målbar lesjon, basert på RECIST 1.1
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Behandlingstrengende hjernemetastaser
 • Mottatt ALK-rettet behandling utover crizotinib
 • Cellegift eller strålebehandling mindre enn to uker før behandlingsstart
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

I screeningperioden undersøkes om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput, skjelettscintigrafi, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse.
Under behandling er det kontroller hver 4. uke med blodprøver, og CT thorax hver 8. uke. Fra mnd 15 er det CT-kontroll hver 12. uke.
Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for vaksine-studien

"Fase I/IIa-studie med UV1-vaksinering hos pasienter med tidligere behandlet ikke-småcellet lungekreft"

Studiedesign:
UV1 er en vaksine som kan stimulere immunapparatet til å angripe celler i kroppen som har telomeraseenzymet. Dette er et enzym som gjør at kreftceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger. Hensikten med studien er å undersøke hvilke bivirkninger vaksinen kan gi, om den er i stand til å stimulere immunapparatet, å velge den mest egnede dose, og å undersøke om behandlingen kan redusere risikoen for tilbakefall av kreftsykdommen. Det gis økende dose – tre pasienter på hvert dosenivå. Behandling gis over 6 måneder, med totalt 13 intredermale injeksjoner. Avhengig av hvordan kroppen reagerer og av tilgjengelighet kan behandlingstiden forlenges.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft
 • Gjennomgått palliativ behandling med stråleterapi og/eller minst tre sykler kjemoterapi og oppnådd stabil sykdom eller bedre respons
 • Ingen hjernemetase bekreftet med MR
 • Ingen øvre aldersgrense
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Progressiv sykdom etter innledende palliativ behandling

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screeningperiode for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien. Denne perioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR hjerne, blodprøver, samt fysisk undersøkelse.
Første uken gis 3 vaksiner, så gis tre ukentlig injeksjoner, deretter 3 injeksjoner annenhver uke, og deretter 4 månedlige injeksjoner. Bildeundersøkelser vil bli gjort i uke 14 og uke 26, deretter hver 3. mnd.
Pasienten må kunne forventes å kunne motta behandling i begge armer, samt å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt

Lungekreftstudier

Har pasienten plateepitelkarsinom?

Ja Nei

Lungekreftstudier

Pasienten kan være aktuell for INC-studien

"En studie for å vurdere effekt og sikkerhet av INC280 hos pasienter med cMET-avhengig avansert ikke-småcellet lungekreft"

Studiedesign:
Multisenter, ikke-randomisert studie for effekt- og toksisitetsvurdering av cMET-hemmeren INC280 (400mg x2 p.o) hos cMET-positive NSCLC-pasienter med progresjon etter standard behandling. INC280 kan redusere tumorvekst gjennom målrettet hemming av signaler nødvendig for produksjon av cMET. Dessverre er overuttrykk av cMET, som er et krav i studien, relativt sjelden forekommende (under 10%). Denne analysen kan gjøres når som helst før inklusjon i selve studien.

Utvalg av kriterier

Inklusjonskriterier:

 • Histologisk eller cytologisk verifisert lungekreft av ikke-småcellet type, EGFR-wt
 • Tilgjengelig vev for cMET-analyse
 • Progresjon etter standard behandling, uten andre terapitilbud
 • Minst fire uker siden siste behandling
 • Minst en målbar lesjon, basert på RECIST 1.1
 • ECOG 0-2

Eksklusjonskriterier:

 • Mer enn tre tidligere behandlingslinjer (unntak kan forekomme)
 • Behandlingstrengende hjernemetastaser
 • Annen vesentlig, ukontrollert, komorbiditet

Undersøkelser og kontroller

Undersøkelser og kontroller under og etter behandling:

Det må etter samtykke først gjøres en cMET-analyse av arkivert eller ny biopsi ved sentralt laboratorium. Dersom 3+ ved immunhistokjemi kan pasienten forspørres om inklusjon i studien, og screeningperioden innbefatter CT toraks/abdomen, MR caput, skjelettscintigrafi, urin- og blodprøver, EKG, livskvalitetsskjema, samt fysisk undersøkelse.
Under behandling er det de første to mndr kontroller annenhver uke med blodprøver, deretter hver 4. uke. CT thorax hver 8. uke.
Pasienten må kunne forventes å komme til undersøkelser på Radiumhospitalet.

Kontakt